Iestāšanās nosacījumi

4.      Biedru iestāšanās, izstāšanās un izslēgšanas priekšnoteikumi.

4.1.1.           Biedrībā ir īstenie biedri un asociētie biedri.

4.1.2.           Biedrības īstenie biedri ir fiziskās personas, ar psihologa izglītību maģistra līmenī valsts akreditētā (vai tai pielīdzināmā) programmā vai juridiska persona, kuras biedriem ir augstākminētā izglītība.

4.1.3.           Biedrības asociētie biedri ir fiziskās personas, kuras ir ieguvušas vismaz bakalaura grādu psiholoģijas zinātnēs vai studē psiholoģiju augstskolā.

4.1.4.           Pēc tam, kad asociētais biedrs ir ieguvis psihologa izglītību maģistra līmenī valsts akreditētā (vai tai pielīdzināmā) programmā viņš iesniedz Biedrības Valdei iesniegumu par viņa ieskaitīšanu Biedrības īsteno biedru sastāvā. Iesniegumam pievienojams šī asociētā biedra izglītību apliecinošo dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālu. Valde uz asociētā biedra iesniegtā iesnieguma un tam pievienoto izglītību apliecinošo dokumentu pamata lemj par asociētā biedra ieskaitīšanu īsteno biedru sastāvā. Jautājumos, kas nav atrunāti šajā punktā, tiek piemēroti šo statūtu noteikumi biedru uzņemšanai Biedrībā.

4.1.5.           Šajos statūtos, ja vien tas nav īpaši atrunāts citādi, turpmāk tekstā gan īstenie biedri, gan asociētie biedri tiek saukti par biedriem.


 

4.2. Biedru iestāšanās.

4.2.1.           Par Biedrības biedru var kļūt tādas personas, kuras atbilst Biedrības Nolikumā par biedru uzņemšanu paredzētajām prasībām. Nolikumu par biedru uzņemšanu, turpmāk tekstā – „Nolikums”, kā arī grozījumus un papildinājumus tajā apstiprina Biedrības Padome.

4.2.2.           Lai kļūtu par Biedrības biedru, pretendentam ir jāiepazīstas ar Nolikumu, sākotnēji jāpārliecinās par savu atbilstību Nolikuma prasībām uzņemšanai par Biedrības biedru, un saskaņā ar Nolikuma noteikumiem jāiesniedz Biedrības Valdei adresēts noteiktas formas pieteikums un Nolikumā minēto dokumentu kopijas, dokumentu oriģinālus uzrādot pie to kopiju iesniegšanas, Valdes sekretariātam. Valdes sekretariāts apkopo dokumentus, nepieciešamības gadījumā atbilstoši Nolikumam pieprasot pretendentam papildus dokumentus, un divu nedēļu laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas un apkopošanas nodod tos izskatīšanai Biedrības Valdē.

4.2.3.           Valdei pretendenta iesniegtais pieteikums ir jāizskata tuvākās Valdes sēdes laikā, taču ne ilgākā laika posmā kā divu nedēļu laikā no pretendenta pieteikuma un visu, saskaņā ar Nolikumu nepieciešamo, dokumentu saņemšanas dienas. Uz Valdes sēdi, kurā izskatīs pretendenta pieteikumu, ir jāuzaicina pats pretendents un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pretendenta neierašanās nav šķērslis Valdes lēmuma pieņemšanai. Valde pieņem lēmumu balsojot. Valde paziņo motivētu lēmumu par izskatīto pieteikumu pretendentam pēc lēmuma pieņemšanas.

4.2.4.           Ja Valde pieņem lēmumu par atteikumu uzņemt pretendentu par Biedrības biedru, tad pretendentam ir tiesības prasīt šā jautājuma izskatīšanu Padomes sēdē. Šādu iesniegumu pretendents ir tiesīgs iesniegt ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā no Valdes lēmuma (par atteikumu uzņemt Biedrības biedru sastāvā), adresējot to  Biedrības Padomei un rakstiskā formā iesniedzot Valdes sekretariātā.

4.2.5.           Uz Padomes sēdi, kurā paredzēts izskatīt pretendenta iesniegumu tiek uzaicināts pretendents. Ja pretendents neierodas uz Padomes sēdi, tas nav šķērslis pretendenta iesnieguma izskatīšanai un lēmuma pieņemšanai. Padome lēmumu pieņem balsojot. Padomes lēmums ir galīgs. Padomes lēmums tiek paziņots pretendentam personīgi vai nosūtot paziņojumu pa pastu uz pretendenta norādīto dzīvesvietas adresi.

4.2.6.           Ja Valde vai attiecīgi Padome ir pieņēmusi lēmumu uzņemt pretendentu par Biedrības biedru, tam ir jānomaksā biedra iestāšanās maksa Valdes noteiktajā apmērā, termiņā un kārtībā. Ja biedra iestāšanās maksa noteiktajā termiņā netiek nomaksāta pilnā apmērā un/vai pienācīgā kārtā, tad attiecīgais Valdes vai Padomes lēmums par šā pretendenta uzņemšanu Biedrības biedru sastāvā zaudē savu spēku ar nākamo dienu pēc noteiktā termiņa beigām. Ja pretendents ir samaksājis iestāšanās naudu noteiktajā apmērā, termiņa un kārtībā, tad tas ir uzņemts Biedrības biedru sastāvā ar biedra iestāšanās naudas samaksas dienas datumu, par ko Valde izdara attiecīgu ierakstu Biedrības biedru reģistrā.4.3. Biedru izstāšanās.

4.3.1.           Biedrības biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības, iesniedzot Biedrības Valdei par to rakstveida paziņojumu un norādot tajā datumu, ar kuru paziņojuma iesniedzējs izstājas no Biedrības. Ar šādu, paziņojumā norādīto, datumu paziņojuma iesniedzējs tiek izslēgts no Biedrības biedru sastāva, par ko Valde izdara attiecīgu ierakstu Biedrības biedru reģistrā.

 

4.4. Biedru izslēgšana no Biedrības.

4.4.1.           Biedrības biedru var izslēgt no Biedrības ar Valdes lēmumu sekojošos gadījumos:

1)                      Valdes noteiktajos termiņos, kārtībā un apmēros nav nomaksāta biedra nauda;

2)                      Biedrs nav piedalījies vairāk kā 2 (divās) Biedrības Biedru sapulcēs pēc kārtas;

3)                      Biedru sapulces, Padomes un/vai Valdes lēmumu neizpildīšana;

4)                      Savu pienākumu un/vai uzņemto saistību pret Biedrību neizpildīšana;

5)                      Biedrs vairs neatbilst Nolikumā Biedrības biedram noteiktajām prasībām, piemēram, juridiskā persona pārtrauc darbību/zaudē tiesības darboties psiholoģijas nozarē, u.c. Nolikumā minētie gadījumi;

6)                      Biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar Biedrības mērķi, Biedrības biedru ētikas kodeksu un/vai šajos Statūtos noteiktajiem noteikumiem.

4.4.2.           Jautājumu par Biedrības biedru izslēgšanu Valde pēc savas iniciatīvas, pēc Biedru sapulcē pieņemta lēmuma vai pēc Padomes iniciatīvas, izskata tuvākā Valdes sēdē, vismaz 7 (septiņas) dienas iepriekš uzaicinot biedru, par kura izslēgšanu no Biedrības tiks lemts Valdes sēdē, uz Valdes sēdi un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Savu viedokli šis biedrs var iesniegt Valdei arī rakstiski pirms Valdes sēdes. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis Valdes lēmuma pieņemšanai, ja vien šāda neierašanās, norādot neierašanās attaisnojošus iemeslus, nav iepriekš rakstveidā paziņota Valdei. Valde lēmumu pieņem balsojot. Valdei savs lēmums par biedra izslēgšanu no Biedrības un lēmuma motivācija rakstiski jāpaziņo izslēdzamajam biedram 5 (piecu) dienu laikā.

4.4.3.           Ja biedrs nepiekrīt Valdes lēmumam par viņa izslēgšanu no Biedrības, tad tam ir tiesības prasīt šā jautājuma izskatīšanu Biedrības biedru sapulcē. Šāds iesniegums ir adresējams Valdei un iesniedzams Valdes sekretariātam rakstiskā formā ne vēlāk kā 20 (divdesmit) dienu laikā pēc Valdes lēmuma saņemšanas . Biedrības biedru sapulces lēmums šajā jautājumā ir galīgs.

 

4.5      Biedru reģistrs.

4.5.1.           Visi Biedrības biedri tiek norādīti Biedru reģistrā, kuru kārto Valde vai tās pilnvarota persona;

4.5.2.           Persona iegūst Biedrības biedra statusu ar brīdi, kad Biedru reģistrā tiek izdarīts ieraksts par šo personu kā Biedrības biedru;

4.5.3.           Biedru reģistrā tiek norādīti likumā noteiktie personas dati (juridiskajām personām un personālsabiedrībām – nosaukums un adrese), kā arī kontaktadrese (ja tā atšķiras no dzīves vietas adreses), tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese, faksa numurs u.c. saziņas līdzekļi, pa kuriem/uz kuriem biedram ir nosūtāmi visi paziņojumi un nododama informācija.

4.5.4.           Katrs biedrs ir atbildīgs par to, lai Biedru reģistrā tiktu izdarītas attiecīgas izmaiņas, gadījumā, ja kāds no viņa sākotnēji norādītajiem rekvizītiem vai saziņas līdzekļiem izmainās. Līdz brīdim, kamēr biedrs nav rakstiski paziņojis Valdei par šādām izmaiņām, jebkuri paziņojumi vai informācija, kas nodoti/nosūtīti biedram uz Biedru reģistrā fiksētajiem rekvizītiem/saziņas līdzekļiem (uz vienu vai vairākiem), uzskatāma par pienācīgi nodotu attiecīgajam Biedrības biedram.

5.1. Īsteno Biedru pienākumi:

5.1.1.           ievērot un izpildīt Biedrības statūtu, likuma un ētikas kodeksa noteikumus;

5.1.2.           izpildīt Biedru sapulces, Valdes un/vai Padomes lēmumus, kas pieņemti to kompetences robežās;

5.1.3.           regulāri un savlaicīgi samaksāt biedru naudu. Biedra nauda ar Valdes lēmumu kārtējam gadam apstiprinātā apmērā ir jāsamaksā ne vēlāk kā līdz 28.februārim par kārtējo gadu;

5.1.4.           ar savu aktīvu līdzdalību atbalstīt Biedrības mērķa sasniegšanu, darbības virzienu attīstību un uzdevumu izpildi;

5.1.5.           turēt cieņā un godāt Biedrības labo vārdu;

5.1.6.           atturēties un nepieļaut rīcību, kas tieši vai netieši varētu kaitēt Biedrības interesēm un Biedrības vārdam un/vai reputācijai sabiedrībā;

5.1.7.           pārējie Biedrības biedriem ar Biedrības apstiprinātiem dokumentiem un/vai  lēmumiem un/vai likumu noteiktie  biedrības biedra pienākumi.

 

5.3. asociēto Biedru tiesības un pienākumi:

5.3.1. Asociētajiem Biedriem ir visas īsteno biedru tiesības un pienākumi, izņemot tiesības tikt ievēlētiem Biedrības pārvaldes institūcijā.