Sertifikācija

NOLIKUMS
par sertifikāciju un resertifikāciju.


Vispārējie noteikumi

1. Sertifikācija ir vienota psihologu praktisko iemaņu un individuālo profesionālo īpašību vērtējums, kas sniedz tiesības psihologam praktizēt visā Latvijas teritorijā un ļauj saņemt licenci jebkurā Latvijas pašvaldībā atbilstoši likumam "Par uzņēmējdarbību."

2. Sertifikācijas mērķis ir veikt kvalitatīvu psiholoģisko palīdzību un to veic akadēmiski izglītoti un profesionāli speciālisti.

3. Sertifikāts ir dokuments, kas dod tiesības veikt psihologa darbu vai ieņemt atbilstošu amatu saskaņā ar valdības apstiprināto profesiju klasifikatoru.

4. Sertifikātu piešķir uz vienu vai vairāk gadiem. Darba turpināšanai pēc sertifikāta derīguma termiņa izbeigšanās ir nepieciešama tā pagarināšana ( resertifikācija ), tās derīguma termiņš ir viens vai vairāk  gadi.


Sertifikācijas organizācija

1. Speciālistu sertifikāciju veic Baltijas Psihologu Asociācijas izveidotā sertifikācijas komisija uz sertifikācijas komisijai iesniegto dokumentu pamata, ja uz dokumentu iesniegšanas brīdi pretendents ir ieguvis psiholoģijas  maģistra grādu un atbilstošu profesionālo kvalifikāciju.

2. Sertifikācijas komisijas sastāvu apstiprina asociācijas kopsapulce un tās priekšsēdētāju ieceļ pati komisija.

3. Sertifikācijas komisija izstrādā sertifikācijas un resertifikācijas prasības.

4. Maksa par speciālista sertifikāciju un resertifikāciju tiek nomaksāta BPA valdē vai bankā.


Pretendenta uz sertifikāciju tiesības un pienākumi

1. Pretendents ir ieguvis profesionālo vai akademisko izglītību psiholoģijas nozarē vismaz maģistra grāda līmenī valsts akreditētā programmā ( vai tai pielīdzinātu izglītību).

2. Sertifikācijas eksāmens notiek reizi gadā - decembra mēnesī. Par sertifikācijas eksāmena datumu tiek paziņots ar rakstisku paziņojumu, kurš tiek izvietots BPA telpās 2 mēnešus pirms sertifikācijas, vai arī asociācijas interneta mājas lapā. (www.baltijaspsihologi.lv )

3. Sertifikācijas pretendentam vismaz divus mēnešus pirms eksāmena ir jāiesniedz BPA sertifikācijas komisijai sekojoši dokumenti:

  1. pieteikums uz speciālas veidlapas;
  2. darba biogrāfija ar profesionālās darbības izvērstu aprakstu;
  3. dokumenti, kas apliecina darba stāžu specialitātē;
  4. dokumenti, kas apliecina kvalifikācijas celšanu specialitātē;
  5. personām, kas nav beigušas vidējās izglītības mācību iestādes ar apmācību latviešu valodā, apliecība par valsts valodas prasmi augstākā līmenī;
  6. kvīts, kas apliecina samaksu par sertifikāciju.


Pretendents papildus augstāk minētajiem dokumentiem var iesniegt arī citus dokumentus, kas apliecina viņa zināšanas un kvalifikāciju specialitātē, t.sk. arī publikācijas, atsauksmes, rekomendācijas u. c.

4. Pēc visu augstākminēto dokumentu iesniegšanas pretendentam tiek izsniegta sertifikācijas programma (obligātais minimums ir 2 semināru t i 30 kredītpunkti, apmeklējums BPA un l seminārs organizēts ārpus asociācijas vai pasniedzēja darbs, kā arī piedalīšanās asociācijas konferencē vienu reizi gadā),

5. Laikā līdz eksāmena kārtošanai pretendents ir tiesīgs papildināt sertifikācijas komisijai iesniegto dokumentu klāstu.


Sertifikācijas norise

1. Sertifikācijas komisija pēc sava ieskata norīko ekspertu, kurš iepazīstas ar pretendenta profesionālo darbību un sagatavo slēdzienu - ieteikumu sertifikācijas komisijas sēdei.

2. Sertifikācijas komisijā tiek organizēta pretendenta pārbaude - intervija un tests profesionālās sagatavotības novērtēšanai.

3. Pēc sertifikācijas komisijas lēmuma par speciālista sertifikāta piešķiršanu tiek izsniegts sertifikāts.

4. Sertifikācijas komisijai un BPA valdei ir tiesības apturēt sertifikācijas darbību uz laiku, kamēr netiks izpildīta noteiktā programma. Attaisnojoši iemesli var būt slimības un citu iemeslu dēļ.


Resertifikācija

1. Resertifikācija ir sertifikāta termiņa pagarināšana uz vienu vai vairāk gadiem, kas notiek pēc sertifikāta derīguma termiņa izbeigšanās, tā notiek bez testa pārbaudījuma, ja šajā laikā nav saņemti pamatoti iesniegumi par ētikas kodeksa pārkāpumiem un nav saukti pie kriminālatbildības un atzīti par vainīgiem.

2. Pretendentiem jāiesniedz divu gadu darba apraksts, apmeklēto semināru un kursu sertifikāti, publikāciju un konferenču materiāli, atsauksmes par darbu, kā arī citus dokumentus, kas apliecina kvalifikāciju savā specialitātē.

3. Pretendentam turpmāk vienu reizi gadā jāsagatavo atskaite par darbu un tā jāiesniedz ētikas komisijā ekspertam, kas sagatavo slēdzienu – ieteikumu sertifikācijas komisijai.

4. Resertifikāciju veic sertifikācijas Nolikumā paredzētā kārtībā.

5. Sertifikācijas komisijas lēmumu var pārsūdzēt Baltijas psihologu asociācijas valdē desmit dienu laikā.  

 

Nolikums pieņemts BPAsertifikācijas komisijas sēdē Rīgā, 2011.gada 17.jūlijā
Sertifikācijas komisijas priekšsēdētājs: J.Caics Dr.psych.

Sertifikācijas komisijas sekretāre: T.Čaikovska Mag.psych.

Psihologu sertifikācija no 2018.gada 1. janvāra notiek saskaņā ar likumu par psihologu darbību.Asociācijas  sertfikātu Nr. un derīguma termiņi ir tikai Baltijas psihologu asociācijas iekšējā sertifikācija.